האתר הישראלי להנדסת תכנה

דף ראשי | מפת האתר | רשימת מושגים | מקורות נוספים | אודות

רשימת מושגים

ברשימה זו תמצא את המקבילות הלועזיות למונחים הטכניים בעברית בהם נעשה שימוש באתר.
כדאי להכיר את המושגים הלועזיים, היות ורוב הספרים בתחום הם באנגלית, והתעשייה עדיין עושה בהם שימוש רב.

Actuatorמנגנון גישה
Adaptabilityסגילות
Adaptive Maintenanceתחזוקה מסגלת
Aggregationהצרפה
Agileזריז, קל תנועה
Aliasingכינוי
API (Application Programming Interface)ממשק תכנות ליישום
As Low As Reasonably Practical (ALARP)בלתי סביר ככל הניתן באופן מעשי
Assertionקביעה
Associationתסמיך
Attackהתקפה
Backward Error Recoveryהתאוששות משגיאה לאחור
Batchאצווה
Blackboard Modelמודל הלוח
Bottom-upמטה-מעלה
Broadcastשידור לכל
Callbackקריאה חוזרת
Casual Groupingקיבוץ מקרי
Certificationהסמכה / התעדה
Checklistרשימת תיוג
Checksumסיכום ביקורת
Cleanroomחדר נקי
Clusterאשכול
Commercial Off the Shelf (COTS)מוצר מדף
Compilerמהדר
Component-Based Software Engineering (CBSE)הנדסת תכנה מבוססת רכיבים
Computer-Aided Software Engineering (CASE)הנדסת תכנה בסיוע מחשב
Concreteמוחשי
Concurrentבו-זמני
Contextהקשר
Controllerבקר
Corrective Maintenanceתחזוקה מתקנת
Customized (Bespoke) Productמוצר מותאם
Cyclomatic Complexityסיבוכיות ציקלומטית
Damage Assessmentהערכת נזקים
Deadlineמועד אחרון
Debuggingניפוי שגיאות
Decompositionפירוק
Defensive Programmingתכנות מתגונן
Denial of Service (DoS)מניעת שירות
Dependabilityמהימנות
Designתכן
Dispatcherמשגר
Driverתכנית הנע
Encapsulationכימוס
Environmentסביבה
Equivalence Partitioningמחלקות שקילות
Event-Drivenכוון-אירועים
Exception Handlingטיפול בחריגות
Executiveמבצע
Exposureחשיפה
Extrapolationחיוץ
Extreme Programmingתכנות מוקצן
Familiarityמוכרות
Fault Detectionגילוי תקלות
Fault Freeנקי מתקלות
Fault Minimizationמזעור תקלות
Fault-Tauleranceסבולת לתקלות
Fixed Point Numbersמספרים בייצוג נקודה קבועה
Floating Point Numbersמספרים בייצוג נקודה צפה
Formal Technical Reviewתסקיר תכנה פורמלי
Forward Error Recoveryהתאוששות משגיאה לפנים
Frameworkמסגרת
General Inter-ORB Protocol (GIOP)תקן כללי לתקשורת בין סוכני גישה לעצמים
Generatorמחולל
Generic Modelsמודלים כלליים
Generic Productמוצר כללי
Graphical User Interface (GUI)ממשק משתמש גרפי
Handlerמטפל
Hazardסכנה
Hierarchical Object-Oriented Design (HOOD)תכן כוון-עצמים היררכי
High Availabilityזמינות גבוהה
Implausibleלא מתקבל על הדעת
Implementationמימוש
Incrementalתוספתי
Inheritanceירושה
Inspectionביקורת
Instanceמופע
Interactionיחס גומלין
Interface Definition Language (IDL)שפת הגדרת ממשקים
Interoperabilityתפעוליות בינית
Interoperable Object Reference (IOR)מראה מקום לפעולה הדדית בין עצמים
Interruptפסק
Interrupt Vectorמערך פסיקות
Iterativeחזרורי
Legacy Systemsמערכות מסורתיות
Lookup Tableטבלת חיפוש
Loose Couplingצימוד רפה
Manipulationטפלול
Mean Time To Failure (MTTF)זמן ממוצע עד לתקלה
Mean Time To Repare (MTTR)זמן ממוצע עד לתיקון
Middlewareתכנת ביניים
Moduleמודול
Mutual Exclusionמניעה הדדית
N-Version Programmingתכנות רב-גרסאות
Object Orientedכוון עצמים
Object Request Brokerסוכן גישה לעצמים
On-site Customerלקוח באתר
Optimizationמיטוב
Oracleנביא
Overflowגלישה
Packageמארז
Pair Programmingתכנות בזוג
Parallelismמקבילות
Parserנתח תחבירי
Perfective Maintenanceתחזוקה משפרת
Persistenceהתמדה
Pipelineצנרת
Polymorphismרב-צורתיות
Portableנייד
Preemptiveמנע
Preventive Fault Detectionגילוי תקלות מונע
Probability Of Failue On Demand (POFOD)הסתברות לכשלון בהיענות לדרישה
Probableקרוב לודאי
Productivityיצרניות
Progression Testsבדיקות התקדמות
Rate Of Occurance Of Failures (ROCOF)קצב הישנות תקלות
Re-engineeringהנדוס-מחדש
Ready Listרשימת מוכנים
Recoverableבר-התאוששות
Recovery Blocksאזורי התאוששות
Recursionנסיגה
Refactoringשכתוב
Reference Modelsמודלים להתייחסות
Regression Testsבדיקות תסוגה
Remote Procedure Callקריאה לנוהל רחוק
Rendezvouzמפגש
Repeatableנשנה
Repositoryמאגר
Representation Clauseפסוקית יצוג
Retrospective Fault Detectionגילוי תקלות בדיעבד
Reuseמחזור
Robustnessחוסן
Schedulerמתזמן
Schedulingזימון
Sensorחישן
Sequence Diagramתרשים רצף
Simple Designתכן פשוט
Simulationהדמיה
Snapshotתצלום חטף
Software Configurationתצורת תכנה
Software Developmentפיתוח תכנה
Software Engineerמהנדס תכנה
Software Engineeringהנדסת תכנה
Software Evolutionהתפתחות תכנה
Software Integrationכילול מרכיבי תכנה
Software Maintenanceתחזוקת תכנה
Software Processנוהל תכנה
Software Productמוצר תכנה
Software Specificationמפרט תכנה
Software Validationתיקוף תכנה
Stateמצב
Statement of Acceptabilityהצהרת קבילות
Stereotypeהטפס
Stimulusגירוי
Strong Couplingצימוד חזק
Strongly Typed Programming Languageשפת תכנות חזקת טיפוסים
Stubרכיב חלופי
Sub-Systemתת-מערכת
Synchronousמתוזמן
System Busפס המערכת
System Productמוצר מערכת
Taskingמשימתיות
Test Planתוכנית בדיקה
Threadתהליכון
Threatאיום
Three-Tier Architectureארכיטקטורה תלת-שכבתית
Timeoutהשהיה
Top-Downמעלה-מטה
Transactionתנועה
Triple Mudular Redundancy (TMR)יתירות מודולרית משולשת
Two-Tier Architectureארכיטקטורה דו-שכבתית
Underflowחמיקה
Unified Modeling Language (UML)שפת מידול מאוחדת
Unrecoverableללא תקנה
Use Caseאופן שימוש
User Storyסיפור משתמש
Validationתיקוף
Verificationאימות
Vulnerabilityפגיעות
Watchdog Timerקוצב זמן ניטור
Wrapperמעטפת
לתחילת הדף
©איתן 2003. כל הזכויות שמורות למערכת המידע איתן